ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดขุมทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗  ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โทร ๐-๒๗๓๙-๓๑๔๕
          เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๗๗ มีนักเรียน ๑๒๒ คน โดยมีนายเสงี่ยม บุญรอด
เป็นครูใหญ่คนแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดขุมทองเป็นที่ทำการสอน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๒
ได้ขอไม้จากโรงเรียนวัดโบสถ์สามเสน อำเภอดุสิต มาสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ปัจจุบัน
รื้อถวายทางวัดไปสร้างกุฏิสงฆ์แล้ว)
          ต่อมาได้ย้ายอาคารเรียนจากพื้นที่ของวัดมาอยู่ฝั่งตะวันตกของคลองตาสอนคือคนละฟากคลองกับวัด  โดยทางราชการคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้นได้ซื้อที่ดิน จำนวน ๔ ไร่เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
ให้ปลูกสร้างอาคารเรียน และทางวัดขุมทองให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อีก ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา
รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด คือ ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา