วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา
“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ่มเพาะความเป็นไทย
ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”