พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒.  พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๔.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน
๕.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นไทย
๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย
๑.  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒.  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๔.  ครูใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ  เพื่อการเรียนการสอน
๕.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นไทย
๖.  ชุมชนมีส่วนร่วม
๗.  นักเรียนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง