ผู้บริหาร และบุคลากร

นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพนิดา เอกวงศ์ตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายโสพน สังข์โต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอิสรีย์ คงชุ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกนกนวล ตะลาโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุภาพร บุญเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐิติมา สูงรัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิดาพร บุตรชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุธิดา ประทุมกุล
ครูผู้ช่วย

นายชนายุสพงศ์ ผ่องวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรำพึง พัทธเสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุทชาสินี มันปาฎิ
ครูพี่เลี้ยง

นางชมพู วัลลิภะคะ
ครูพี่เลี้ยง

นายบังเอิญ ศรีคง
พนักงานสถานที่

นายสมาน ฉิมหิรัญ
พนักงานทั่วไป

นายจงดี ทิพย์มณี
พนักงานสวนสาธารณะ